រំលងទៅមាតិកា

វិធីត្រួតពិនិត្យវ៉ាល់អ័រ ៥ មម ១/៤ "។

0,99 $

ស្វែងយល់បន្ថែមជាមួយ វីអូអូហូសៀវភៅណែនាំហ៊ីសំណួរគេសួរញឹកញាប់

សន្ទះត្រួតពិនិត្យមិនវិលត្រឡប់មកវិញ OD 8mm ID 5mm ជំរុញបំពង់ទុយោ