រំលងទៅមាតិកា

ម៉ាស៊ីនអេចអឹមអេសអេសអិល - កោសិកាម៉ាស៊ីនអេចអឹមអេស ១ អិលទៅ ៨ អិលសម្រាប់វ៉ាន់ឡានដឹកទំនិញ